Меню
Кошница

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин cafemag.bg


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “АЛДА” ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия cafemag.bg, наричана по-долу „Cafemag”. 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. (1) Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно Доставчика:

1. Наименование на Доставчика: “АЛДА” ООД 

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Горна баня, бул./ул. Градище № 2

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София, ул. Урал 15

4. Данни за кореспонденция: адрес: София, ул. Урал 15, email: info@cafemag.bg, мобилен телефон: 0700 20 709, 0884 745 369

5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 205333338

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205333338

(2) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Cafemag.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.cafemag.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата cafemag.bg;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата cafemag.bg електронни средства за разплащане;

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата cafemag.bg;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата cafemag.bg чрез интерфейса на страницата на cafemag.bg, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата cafemag.bg в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата cafemag.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата cafemag.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.cafemag.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата cafemag.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата cafemag.bg.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата cafemag.bg възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени в платформата cafemag.bg и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата cafemag.bg.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата cafemag.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА CAFEMAG.BG

Чл. 7. (1) За да използва cafemag.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата cafemag.bg, съобразно посочената в него процедура.

(3) При попълване на данните си за регистрация, чрез натискане на бутоните „Регистрирай се“, Ползвателят също така трябва да декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6) Ползвателят има право да сключи договори за покупко-продажба на стоки и да използва платформата cafemag.bg, без да извършва регистрация. 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата cafemag.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата cafemag.bg по следната процедура:

Незадължителни стъпки:

1. Извършване на регистрация в платформата cafemag.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата cafemag.bg. 

2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата cafemag.bg, чрез идентифициране с име и парола;

Задължителни стъпки:

3. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата cafemag.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

5. Предоставяне на данни за извършване на доставката: адрес и метод за доставка; две имена, имейл и телефонен номер на лице за контакт (в случай, че Ползвателят не е регистриран в платформата);

6. Избор на способ и момент за плащане на цената;

7. Потвърждение на поръчката.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите, във връзка с доставените стоки, се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, ако има основателни причини за това, в т.ч. включително, но не само временно изчерпване на наличност и/или временна липса на възможност за осигуряване на поръчаната стока, технически проблеми с Платформата, които са възпрепятствали получаването на информация за поръчката или поради, които информацията за дадена стока е била грешна/непълна, несъответствие между поръчката и условията на договора за покупко-продажба. Доставчикът е длъжен да информира Ползвателя за причините за отказа и да предложи разумно решение.

(5) Доставчикът изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател.

(6) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на поръчка до Ползвателя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж, при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в cafemag.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата cafemag.bg са определени в профила на всяка стока в платформата cafemag.bg.

(2) Цената на стоките, с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в платформата cafemag.bg.

(3) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.

(4) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от куриера за доставка и се предоставя като информация на Ползвателите, при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя, посредством в механизмите в платформата cafemag.bg.

(6) Класирането на направените предложения на потребителите, в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна важност, в сравнение с други параметри, се извършва по основни параметри, обособени на база нови продукти, честота на търсене от потребителите, брой продажби, популярност, най-посещавани продукти.

(7) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата cafemag.bg, преди сключването на договора за покупко-продажба.

(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата cafemag.bg или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата cafemag.bg има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. Законова гаранция. Ако има дефекти в стоките, които сте закупили, Доставчикът ще спази всички законови разпоредби за гаранциите. Потребителят има право, в случай на установяване на явни дефекти, свързани с материала или изработката на стоките, които е получил, включително повреди, възникнали при транспортирането, да уведоми Доставчика, като попълни Формуляра за връщане на продукти, без забавяне и в съответствие с условията на Политиката за ремонт, връщане и замяна.

Чл. 17. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика, чрез Формуляра за Връщане на продукти, достъпен тук. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в „Приложение № 2 - Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт Дoгoвopa“  към тези общи условия. За всички останали потребими стоки Потребителят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на поръчката на стокатa.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

(3) Точка 1 от предходната алинея би могла да включва, но не само стоки от секция чай, кафе и такива от секция гурме и био.

Точка 2 от предходната алинея би могла да включва, но не само стоки от секция чай, кафе и такива от секция гурме и био, както и всички видове кафе машини.

Точка 3 от предходната алинея би могла да включва, но не само стоки от секция чай и кафе.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато Потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Когато Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл.18. В случай на възникнало несъответствие между информацията, обозначена в заглавието и/или страницата на продукт, публикуван за продажба в Платформата и неговите действителни характеристики, статус за наличност и/или визуалното изображение на опаковката на продукта, Потребителят е информиран и се съгласява, че съществува възможност това несъответствие да е последствие от техническа грешка, възникнала поради човешки фактор. Потребителят е информиран и се съгласява, че в такива случаи, се възприема като релевантна онази информация за продукта, която е посочена върху неговата опаковка, видима чрез визуално изображение, публикувано в Платформата и/или онази информация за продукта, която Доставчикът му е предоставил в най-кратък срок, след заявлението за поръчка, предлагайки разумно решение.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) Доставчикът изпълнява поръчките в срокове и на цени в съответствие с Условията за доставка, достъпни в платформата cafemag.bg.

(2) Доставчикът в платформата cafemag.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер, в определения при сключването на договора срок.

(3) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(4) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка от куриера, то Ползвателят се уговаря с куриера да извърши доставката в друг час, като Ползвателят трябва да заплати допълнително стойността на таксата за доставката и всички свързани с първоначалната поръчка други разходи, ако има такива;

(5) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена, чрез онлайн метод на плащане и ако поръчката е отказана, преди да е започнато изпълнението ѝ, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата cafemag.bg.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата cafemag.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата cafemag.bg осигурява сервиз за следните стоки: кафемашини Lelit и Aroma Kiko

(2) За всички останали стоки Доставчикът не е длъжен да осигури сервиз, но би могъл да съдейства на Потребителя в комуникацията и процедурите по изпращане и доставка до сервиз на производител на стоката.

(3) Физическите обекти/магазини на Доставчика не следва да бъдат считани като сервиз и/или обект, в който се извършват технически прегледи/ремонти на стоки, както и за разпределителен пункт за изпращане на стоки до съответен сервиз.

Чл. 22. По отношение на въпросите за извършване на ремонти, връщане и замяна на стоки, Доставчикът прилага Приложение № 3 “Политика за ремонт, връщане и замяна на стоки“, публикувана в платформата cafemag.bg.

Чл. 23. (1) За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) Дocтaвчиĸът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeля cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa, oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни в Република България. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

(2) Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo GDРR в Политиката за поверителност, Публикувана в платформата cafemag.bg

(3) От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата cafemag.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(4) Доставчикът в платформата cafemag.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(5) Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa лични дaнни нa Πoлзвaтeля зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи нeгoвo изpичнo cъглacиe, ĸoeтo тoй мoжe дa oттeгли пo вcяĸo вpeмe.

(6) Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът мoжe дa мy изпpaщa имeйли и eлeĸтpoнни cъoбщeния oтнocнo пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa, пoдoбpявaнe нa фyнĸциoнaлнocтитe, пpoмoциoнaлни cъoбщeния зa ĸoнĸpeтния Πoлзвaтeл и дpyги, cвъpзaни c изпълнeниeтo нa дoгoвopa.

Чл. 25. Във всеки момент, Доставчикът в платформата cafemag.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Настоящите Oбщи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Oбщи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля или

2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля или

3. с изричното им приемане от Ползвателя чрез профила му в платформата cafemag.bg.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 27. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://www.cafemag.bg/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата cafemag.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата cafemag.bg в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с 

(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, 

(2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, 

(3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и 

(4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 31. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на cafemag.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства, върху които Доставчикът няма контрол.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата cafemag.bg. Доставчикът си запазва правото да извършва контрол и проверка на произхода на потребителските мнения, както и да не публикува/да ограничава такива потребителски мнения, които противоречат на добрите нрави. Повече информация за Общите условия за отзиви и оценки на клиенти, можете да откриете тук.

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 34. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на платформата на Доставчика (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответното лице, предоставило правото на ползване на Доставчика, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 35. Цялото съдържание на електронния магазин, разположен на платформата, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Доставчика и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на платформата. 

Чл. 36. Всички имуществени и неимуществени авторски права върху платформата, включително, но не само дизайн, лого и други графични елементи, софтуер, програмен код и функционалности, работни материали и демо версии, принадлежат на Доставчика и Доставчикът притежава авторските права върху платформата, както и върху всички нейни елементи и компоненти, ноу-хау за всички дейности и функционалности, свързани със платформата. Доставчикът е собственик и на домейна на платформата с всички възможни разширения. Копирането и използването им пряко или косвено (например, но не само, мета тагове и други техники за индексиране или търсене в интернет), без предварително писмено разрешение от Доставчика е забранено и представлява грубо нарушение на правата на Доставчика и на императивните разпоредби на българското законодателство.

Чл. 37. Нищо в настоящите Общи условия не предоставя или може да се тълкува като предоставяне на Потребителя на каквито и да е права (с изключение на правото на ползване на услуги, специално предоставени по силата на настоящите Общи условия) или правен интерес върху патенти, авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски имена, марки на Доставчика или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени сега или в бъдеще от Доставчика или което и да е дъщерно дружество или свързани дружества, като Доставчикът си запазва всички такива права.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 38. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 39. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 40. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 41. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите. 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.09.2023г.